logo paquebote
2995 libros encontrados buscando editorial: Paraninfo

www.paquebote.com > Paraninfo

Orden: · Ver: · Tipo:
ISBN:

9788413660844

Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 198
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 26,00
Añadir a la cesta
Próxima publicación. Se lo enviaremos tan pronto como aparezca.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas, del Ciclo Formativo de grado medio de Instalaciones de Producción de calor, perteneciente a la familia profesional de Instalación y Mantenimiento.;Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas se compone de nueve unidades en las que se combina la teoría, incluyendo esquemas, diagramas y simbología, con ejemplos de instalación y configuración paso a paso. A través de su estudio se podrán conocer las principales configuraciones de las instalaciones caloríficas, se aprenderá la puesta en servicio y el mantenimiento preventivo y correctivo. También se incluye una unidad con la prevención de riesgos laborales y la protección del medioambiente.;La obra incluye numerosas actividades estructuradas en tres categorías, de comprobación, para afianzar conocimientos teóricos de la unidad, de aplicación, para poner en práctica lo aprendido, y de ampliación, para cuya resolución habrá que recurrir a fuentes externas.;Los contenidos se presentan con un lenguaje técnico a la vez que fácil de entender y se complementan con numerosas imágenes reales y esquemas que dan como resultado un libro muy didáctico.;Francisco Galdón es ingeniero industrial. Consultor en instalaciones, autor de varios libros relacionados con las instalaciones térmicas y docente en cursos para profesionales.


ISBN:

9788413661414

Auditoría de las áreas de empresa

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 180
Formato: , 24 x 17 cm.
Precio: 18,00
Añadir a la cesta
Próxima publicación. Se lo enviaremos tan pronto como aparezca.


ISBN:

9788413661865

Tècnica comptable Ed. 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 340
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 32,50
Añadir a la cesta

Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Tècnica Comptable que cursen els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió, establerts i regulats pel Reial decret 1631/2009, de 30 d’octubre, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.;Es tracta d’un manual pràctic de comptabilitat que desenvolupa els conceptes comptables bàsics, seguint en tot moment el Reial decret 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (pimes) i els criteris comptables especí?cs per a microempreses.;Introdueix l’alumne en el maneig dels conceptes comptables bàsics, ja que utilitza els comptes que proposa el Pla general de comptabilitat de pimes. Amb això s’aconsegueix que aquest vagi coneixent els criteris comptables que s’usen per registrar les operacions que realitza l’empresa al llarg d’un exercici econòmic en els corresponents llibres.;També s’estudia l’estructura del Pla general de comptabilitat de pimes i l’aplicació dels criteris de registre i valoració establerts en ell per a la comptabilització de les operacions bàsiques realitzades per les empreses.;D’altra banda, s’introdueix l’alumne en la utilització d’un programa informàtic per registrar els fets comptables i obtenir els llibres i altres documents comptables d’acord amb el que estableix el Pla general de comptabilitat de pimes.;Finalment, aquest llibre permet realitzar un estudi pràctic de la comptabilitat a través de l’anàlisi de les situacions comptables més comunes, per mitjà de nombrosos exemples. Amb el mateix objectiu, es proposen gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és bàsica per a l’aprenentatge de la tècnica comptable.;Així mateix, en aquesta nova edició s’actualitza l’IVA i la simulació comptable amb CONTASOL, s’amplia el nombre d’exercicis i s’hi afegeixen nous continguts, com l’amortització de l’immobilitzat, la periodi?cació comptable i les correccions per deteriorament, entre d’altres. Finalment, s’han inclòs mapes conceptuals útils per facilitar el repàs i l’aprenentatge.;Totes aquestes característiques fan d’aquesta obra una valuosa eina per a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en l’estudi de la tècnica comptable.;L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària de l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles formatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.


ISBN:

978-84-1366-189-6

Operacions administratives de recursos humans Ed.2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 390
Formato: Rústica
Precio: 35,50
Añadir a la cesta

En aquest llibre trobaràs actualitzat;tot el que necessites saber sobre: afiliació;contractes, nòmines, assegurances socials;retencions d’IRPF i funcionament;del Sistema RED i Contrat@, mitjançant;programes de simulació.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Operacions Administratives de Recursos Humans, del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.;Aquesta nova edició d’ Operacions administratives de recursos humans està actualitzada a la normativa laboral de 2020, incloent el nou Salari Mínim Interprofessional. La documentació estudiada a les diferents unitats s’ha revisat i actualitzat, així com les imatges il·lustratives dels processos que es gestionen en els serveis telemàtics de la Seguretat Social, Agència Tributària i SEPE. S’inclou, a més, en l’última unitat del llibre, la versió del 2020 de NominaSOL, perquè l’alumnat es familiaritzi amb el maneig del programa més estès de gestió de nòmines, i així pugui elaborar contractes, nòmines i altres documents explicats al llibre.;S’ha reforçat l’aspecte pràctic amb més activitats, tant resoltes com proposades, i activitats finals de comprovació, aplicació i ampliació. A més, s’aporten valuoses eines perquè l’alumnat pugui practicar amb tot el procés administratiu d’afiliació, contractació i liquidació d’assegurances socials: els simuladors del Sistema RED en línia, de Contrat@ i del Sistema de Liquidació Directa.;L’alumnat pot accedir a aquests simuladors des de la pestanya;de Recursos previ registre de la fitxa web de l’obra;a www.paraninfo.es.;L’ Ángel María Ayensa Esparza, titulat en Ciències Empresarials, compta amb una àmplia experiència docent, tant en el camp de la Formació Professional reglada, en la qual porta més de trenta-cinc anys, com de l’ensenyament de formació permanent al professorat i als treballadors. És autor de diverses publicacions relacionades amb la comptabilitat i la gestió i administració d’empreses.


ISBN:

9788413661889

Comptabilitat i fiscalitat Ed. 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 618
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 38,95
Añadir a la cesta

A través d’un gran nombre d’exemples resolts;s’analitzen els fets comptables;amb què els futurs professionals;aconseguiran un aprenentatge més proper;a la seva immediata realitat laboral.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Comptabilitat i Fiscalitat del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.;En aquesta nova edició s’actualitzen els continguts al Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que modifica el Pla general de comptabilitat i altra normativa comptable, i al Reial decret 2/2021, de 12 de gener, pel qual s’aprova el nou Reglament d’auditoria. També s’han tingut en compte les modificacions fiscals introduïdes per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2021.;L’obra cobreix les següents àrees;--- Comptabilització en suport informàtic dels fets comptables d’acord amb els criteris del Pla general de comptabilitat (PGC).;--- Tramitació de les obligacions fiscals i comptables relatives a l’Impost sobre Societats (IS) i a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), amb l’aplicació de la normativa mercantil i fiscal vigent.;--- Registre comptable de les operacions derivades de la finalitat de l’exercici econòmic a partir de la informació d’un cicle econòmic complet, amb l’aplicació dels criteris del PGC i de la legislació vigent.;--- Confecció dels comptes anuals i el seu dipòsit en el Registre Mercantil.;--- Anàlisi de la situació economicofinancera i patrimonial d’una empresa a través dels estats comptables.;--- Caracterització del procés d’auditoria dins del marc normatiu espanyol.;Finalment, aquest llibre permet l’estudi pràctic i integrat d’aquests continguts a través d’una gran quantitat d’exercicis pràctics, la realització dels quals és fonamental per a l’aprenentatge d’aquesta matèria.;L’autor, José Rey Pombo, és professor d'educació secundària en l’especialitat d’Administració d’Empreses i exerceix la seva tasca docent en els cicles Ffrmatius de la família d’Administració i Gestió des de fa més de 30 anys.


ISBN:

9788413661872

Tractament de la documentació comptable Ed. 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 318
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 34,00
Añadir a la cesta

Aquesta obra ensenya a elaborar la comptabilitat per mitjans informàtics, utilitzant les TIC com a eina d’aprenentatge. Per a això, es treballa des de l’inici amb el programa de gestió comptable CONTASOL, a través de l’empresa simulada ABANICOS HOYO ARCE, SLS.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional de Tractament de la Documentació Comptable del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, pertanyent a la família professional d’Administració i Gestió.;L’objectiu d’aquesta obra és oferir a l’alumne una visió real i professional de la gestió de la documentació administrativa i la seva utilització comptable.;Aquesta nova edició ofereix una visió més pràctica: se sintetitzen els conceptes teòrics, s’amplien els exercicis de reforç i s’actualitzen a la nova versió del programa CONTASOL 2021 i als canvis produïts en la normativa comptable i fiscal. A més, es treballa amb els models d’impostos, així com l’accés a pàgines oficials de l’AEAT, i del Registre Mercantil.;Per facilitar l’aprenentatge, al llarg de cada unitat es proporcionen exemples, esquemes de comptabilització, subcomptes i assentaments tipus que l’alumne pot utilitzar com a guia.;L’alumnat pot accedir a aquests simuladors des de la pestanya de Recursos previ registre de la fitxa web de l’obra, a www.paraninfo.es.;Herminio Méndez Rodríguez és llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i ha dedicat la seva àmplia trajectòria professional a la docència.;M. José Palazón Bermell és llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials i compta amb més de 30 anys d’experiència docent, a més d’experiència professional en l’àrea financera, assessorament comptable i fiscal.


ISBN:

9788413661841

Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis Ed. 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 292
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 33,00
Añadir a la cesta

En un món interconnectat i en constant evolució;calen edificis d’habitatges que integrin;les últimes tecnologies en infraestructures;de telecomunicació.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Infraestructures Comunes de Telecomunicació en Habitatges i Edificis, dels Cicles Formatius de grau mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i d’Instal·lacions de Telecomunicacions, pertanyents a la família professional d’Electricitat i Electrònica.;En aquesta nova edició d’ Infraestructures de telecomunicacions en habitatges i edificis s’han adaptat els continguts a l’Ordre ECE/983/2019 que actualitza aspectes del RD 346/2011 sobre les infraestructures comunes de telecomunicacions.;Aquesta obra proporciona una visió general, identificant els elements que intervenen, el seu dimensionat i les seves característiques d’instal·lació, en totes les infraestructures de comunicació que es donen en els edificis d’habitatges;--- RTV terrestre i satèl·lit.;--- Seguretat.;--- Telefonia disponible al públic i de banda ampla.;--- So.;--- Control d’accessos.;Els continguts teòrics tractats es complementen amb gran nombre d’esquemes, taules amb recopilació de dades, imatges i quadres amb informació rellevant complementària, a més de nombroses activitats resoltes, proposades i pràctiques, juntament amb gran quantitat d’activitats finals de comprovació.;Tomás Hidalgo Iturralde i Luis Miguel Cerdá Filiu són professors de cicles formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica. A més, compten amb una extensa experiència professional, tant en l’àmbit de la formació com en el sector industrial i de serveis. Tots dos són autors de diversos llibres publicats per aquesta editorial.


ISBN:

9788413661094

Musicoterapia

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 244
Formato: , 21,5 x 15,5 cm.
Precio: 23,50
Añadir a la cesta

Este libro aúna la teoría y la práctica de la musicoterapia y explica las claves que hacen que esta terapia complementaria funcione dentro de ámbitos ya establecidos, tales como el educativo, el sanitario y el social.;No es corriente encontrar todas estas importantes claves para el desempeño de una buena praxis en esta profesión a no ser que se expliquen y compartan por profesionales con extensa experiencia, tanto en atención directa como en investigación. En este sentido, la significativa originalidad de esta obra es ofrecer la exhaustiva experiencia de un grupo de profesionales que llevan trabajando en equipo desde hace más de una década y cuyo enfoque y filosofía de trabajo coinciden en la visión humanista de los procesos terapéuticos.;Todos ellos saben de la importancia del conocimiento del medio donde se darán las sesiones, de las reglas de las instituciones, del lenguaje adecuado para trabajar en equipo, así como de los aspectos que deben tenerse en cuenta antes y después de las intervenciones, tanto con los profesionales como con los familiares, tutores o personas responsables.;Asimismo, en este libro también se abordan la ética, la relevancia de la supervisión durante y después de la formación y las nuevas tecnologías.;Por todo ello, músicos, terapeutas, educadores, estudiantes de distintos ámbitos, musicoterapeutas, investigadores y todo profesional o persona curiosa en saber más sobre el poder de la música en su vertiente terapéutica, se podrán beneficiar de su contenido y disfrutar con su lectura. Se trata de una completa y variada exposición de evidencias científicas y de recursos en diferentes campos de aplicación, descritos con un lenguaje claro y ameno, a la vez que riguroso.


ISBN:

9788413661858

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades Ed. 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 208
Formato: , 27 x 21 cm.
Precio: 26,00
Añadir a la cesta

Les xarxes per a transmissió de dades;són presents en tots els àmbits de la societat moderna;fent possible la interconnexió a distància i;permetent serveis com les videoconferències;o el teletreball.;Aquest llibre desenvolupa els continguts del mòdul professional d’Instal·lació i Manteniment de Xarxes per a Transmissió de Dades, dels títols Grau Bàsic en Informàtica i Comunicacions, Grau Bàsic en Electricitat i Electrònica, i Grau Bàsic en Informàtica d’Oficina.;Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades consta de set unitats, organitzades de manera que es van adquirint els coneixements de forma progressiva fins a assolir la competència professional del mòdul professional requerida.;En aquesta nova edició s’ha revisat i actualitzat el contingut amb nous dispositius i enllaços web, així com amb una nova unitat específica sobre prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.;Les explicacions teòriques s’intercalen amb conceptes i definicions el coneixement dels quals és imprescindible per al futur professional. De la mateixa manera, per a l’exposició dels continguts es fa servir en tot moment un llenguatge senzill i assequible, i s’inclou gran quantitat d’imatges i il·lustracions que faciliten la seva assimilació, així com nombroses activitats proposades i resoltes, activitats de comprovació, d’aplicació i d’ampliació, i exercicis pràctics variats.;L’autor, Isidoro Berral Montero, enginyer de Telecomunicació per la Universitat de Màlaga i catedràtic de Sistemes Electrònics, és docent de Formació Professional en l’àrea d’Electricitat i Electrònica. A més, és autor d’altres obres de formació publicades per aquesta editorial.


ISBN:

9788413664903

Prevención de riesgos laborales 2.ª edición 2021

Editorial: Paraninfo   Fecha de publicación:    Páginas: 308
Formato: , 26 x 19 cm.
Precio: 23,95
Añadir a la cesta

La prevención de riesgos laborales;constituye el conjunto de actividades y medidas;más relevantes para garantizar la seguridad;y la salud de las personas trabajadoras.;Este libro desarrolla ampliamente todos los contenidos que, con carácter mínimo, establece el Anexo IV del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en el programa formativo para el desempeño de las funciones de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales.;En esta nueva edición de Prevención de riesgos laborales, los contenidos se han actualizado a las modificaciones normativas que afectan a la legislación vigente en materia preventiva y se han ampliado el número de cuestiones de autoevaluación.;La obra, que consta de 13 unidades distribuidas según un orden lógico, comienza en las Unidades 1 y 2 por los conceptos básicos y el marco normativo sobre seguridad y salud, a continuación, en las Unidades 3 a 6, se analizan los diferentes riesgos y medidas de control, la Unidad 7 explica la seguridad y la salud en sectores especiales, la Unidad 8 muestra los organismos públicos relacionados con la prevención, las Unidades 9 y 10 exponen la organización y la gestión empresarial en materia preventiva, la Unidad 11 estudia la intervención de los trabajadores, la Unidad 12 se centra en el sistema de responsabilidades, y la Unidad 13 está dedicada a los primeros auxilios.;Para facilitar la comprensión, la teoría se intercala con numerosas tablas. Además, al término de cada unidad, se incluyen actividades finales y una autoevaluación para que el alumnado aplique y compruebe los conocimientos adquiridos.;Javier Rodrigo Agulló desarrolla su actividad profesional como profesor. Funcionario de carrera por la especialidad de Formación y Orientación Laboral, es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y tiene el Máster Oficial Universitario en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, y Ergonomía y Psicología Aplicada.
Si no ha encontrado el libro que busca, pinche en nuestro servicio de Pedido Directo y pídanoslo.

Volver a Página Principal

Otras novedades


© Paquebote 1998-2021 Todas las secciones | Ayuda | Aviso Legal